In english
MENY
Nyheter

Nya material för dig som vill informera om barnets rätt i tobaksfrågan

2017-02-16

Vill du hjälpa till att sprida kunskap om tobaksfrågan ur barnets perspektiv och om arbetet med BRiT – Barnets Rätt i Tobaksfrågan? Nu finns tre Powerpoint-presentationer som du kan ladda ned/beställa och använda i din egen verksamhet!

Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, syftar till att tydliggöra barnets rätt i tobaksfrågan och belysa WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (tobakskonventionen) ur ett barnrättsperspektiv samt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnkonventionen slår fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Barns hälsa, utveckling och uppväxtvillkor påverkas av beslut på alla nivåer i tobaksfrågan och berör därmed barn i allra högsta grad. Båda konventionerna visar vårt ansvar och våra möjligheter att tillgodose barnets rättigheter.

Projektet har under tre år drivits av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Det startade 2014 med ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten. Från 2017 övergår projektet till ordinarie arbete inom Tobaksfakta och Nätverket för TobaksPrevention i Landsting och Regioner (TPLR) för fortsatt spridning av kunskapen om BRiT och konventionerna.

Samtliga som arbetar med barnrättsfrågor och tobaksprevention i landet har ett ansvar och möjligheter att bidra och delta i detta arbete. Som hjälp och stöd i detta arbete har tre presentationer tagits fram för användning i olika situationer och för olika behov. Till varje presentation finns även ett dokument med bakgrundstexter. Till den längre finns dessutom en kort handledning med förslag på hur presentationen kan anpassas för olika målgrupper. Ansvarig för utveckling av presentationerna har varit Margareta Pantzar.

Den längre samt den skolinriktade presentationen kan beställas digitalt per e-post:  margareta.pantzar(at)gmail.com.

Den korta presentationen (tre bilder) kan laddas ned här på webbplatsen. Detta gäller även bakgrundstexten till den korta presentationen, bakgrundstexten till skolpresentationen, bakgrundstexten till den längre presentationen och handledningen till den längre presentationen.

Här nedan finns korta beskrivningar av de tre Powerpointpresentationerna:

Korta presentationen, 3 bilder

Syftet med denna presentation och bakgrundstext är att vara ett stöd och underlag för en kort översiktlig presentation av BRiT – Barnets rätt i tobaksfrågan – i många informations- och utbildningssituationer. Bakgrundstexten hjälper dig att använda presentationen.

Långa presentationen, 42 bilder Beställs från margareta.pantzar(at)gmail.com

Denna presentation ger kunskap om barnkonventionen och tobakskonventionen och hur dessa kan användas som utgångspunkt och styrdokument i arbetet med barnets rätt i tobaksfrågan. Sex av de viktigaste artiklarna i tobakskonventionen analyseras utifrån ett barnrättsperspektiv. Bakgrundstexter erbjuds som underlag för en presentation av bilderna. På en av de sista bilderna finns frågor att använda för reflektion och det egna fortsatta arbetet.

Till denna längre presentation finns även ett dokument med förslag på val av bilder och upplägg för olika målgrupper.

Presentation för skolan, 21 bilder  Beställs från margareta.pantzar(at)gmail.com

Denna presentation vänder sig till åldrarna 15-18 år för användning i skolan. Presentationen innehåller de sex viktigaste artiklarna i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (tobakskonventionen) som analyseras utifrån barnrättsperspektiv och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I bakgrundstexterna finns frågor för bearbetning och uppgifter för grupparbeten i klassrummet.

 

Kommentarer inaktiverade.