fbpx
In english
MENY

Om Tobaksfakta

Alla har rätt till information om tobak och om tobaksindustrins arbetsmetoder. Därför finns Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Tobaksfakta är en ideell förening som arbetar på uppdrag av 16 medlemsorganisationer. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Allas rätt till information om tobak och tobaksindustrin är en bärande princip i WHO:s internationella tobakskonvention och formuleras särskilt tydligt i riktlinjerna till artikel 12 i konventionen. Tobakskonventionen har starka kopplingar till FN-konventionerna om mänskliga rättigheter och är en grundpelare i Tobaksfaktas arbete.

Genom information, utbildning och opinionsbildning vill vi sprida kunskap om tobaksproduktionen och dess konsekvenser för människor och miljö. Vi vill väcka engagemang för fortsatt minskat tobaksbruk i befolkningen med sikte på en tobaksfri framtid. Ett viktigt etappmål är att till år 2025 få ned rökningen till under fem procent så att den inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem. Detta mål har fått namnet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och är den samlande visionen för en bred opinionssatsning som stöds av organisationer, myndigheter och företag i hela Sverige.

Tobaksfaktas arbete finansieras med hjälp av organisationsbidrag från de statliga medel som regeringen avsatt för föreningar som i huvudsak bedriver tobaksförebyggande arbete. Tobaksfakta har också sökt och fått medel från Stockholms läns landsting. Vi söker dessutom bidrag från stiftelser och fonder för att kunna finansiera vår basverksamhet. Medlemsorganisationerna bidrar med en årlig avgift. Enstaka aktiviteter kan även samfinansieras med stödjande organisationer.

 

Tobaksfaktas styrelse

(vald vid årsmötet 2018)

Ordförande: Per Haglind, Läkare mot Tobak

Ledamöter:

Ann Post, Sjuksköterskor mot Tobak
Lisa Klefbom, Unga Drogförebyggare                                                    
Henrik Ripa, VISIR 
Göran Boëthius, Läkare mot Tobak
Birgitta Rydberg, f.d. landstingsråd Stockholm
Carina Hesse Bolin, Hälsoäventyret Uppsala                              

Tobaksfaktas styrelse, vald vid årsmötet 2018. Från vänster: Carina Hesse Bolin, Lisa Klefbom, Birgitta Rydberg, Per Haglind, Ann Post och Göran Boëthius.

 

Tobaksfaktas medlemsorganisationer

(klicka på logotyperna för att komma till respektive organisations hemsida)

 

Yrkesföreningar mot Tobak är en paraplyorganisation för de fem yrkesföreningarna för läkare, sjuksköterskor, tandvård, lärare och psykologer mot tobak. Nedan följer information om respektive yrkesförening:

 


Läkare mot Tobak är en yrkesförening som arbetar för att öka kunskapen om tobakens skadeverkningar samt att påverka attityder hos läkare. LmT arbetar med att påverka såväl yrkesverksamma läkare som läkarutbildningarna i syfte att skapa en mer hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård. Arbetet sker bl.a. i samarbete med Läkarförbundet och Svenska läkaresällskapet. Några viktiga konventionsartiklar i LmTs arbete är artikel 8 om skydd mot passiv rökning, artikel 12 om information om tobakens skadeverkningar, artikel 14 om stöd för tobaksavvänjning och artikel 20 om forskning.


Sjuksköterskor mot Tobak är en yrkesförening som arbetar för att ta till vara sjuksköterskors unika möjligheter att informera, stödja och hjälpa människor att bli och vara tobaksfria. Föreningen arbetar bl.a. med information och vidareutbildning för sjuksköterskor, barnmorskor och sjuksköterskestudenter och har ett väl utvecklat samarbete med Vårdförbundet. Betydelsefulla konventionsartiklar i SmTs arbete är bl.a. artikel 12 om information om tobakens skadeverkningar, artikel 14 om stöd för tobaksavvänjning och artikel 20 om forskning.


Tandvård mot Tobak satsar på att stödja och stimulera till aktivt tobakspreventivt arbete inom tandvården. TmT är en yrkesförening för tobakspreventivt engagerade tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och studerande till dessa yrken. Av Tobakskonventionens artiklar arbetar TmT främst med artikel 12 om utbildning, information och upplysning om tobakens skadeverkningar och tobaksindustrins arbetsmetoder, samt med artikel 14 om att främja tobaksavvänjning.

 


Lärare mot Tobak vill öka kunskapen och påverka attityder hos skolans personal i tobaksfrågan för att därigenom stimulera till ett tobaksförebyggande arbete som bidrar till att färre unga börjar röka och snusa. LärmT inspireras i detta arbete främst av Tobakskonventionens artiklar 12 – om utbildning, information och upplysning – och 13, som handlar om att begränsa marknadsföringen av tobak.

 


Psykologer mot Tobakvill göra psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare medvetna om sin viktiga roll i det tobaksförebyggande arbetet. PmT vill därigenom öka deras förutsättningar att i yrket hjälpa människor till ett tobaksfritt liv. Tobakskonventionens artikel 14 om att främja tobaksavvänjning är viktig i PmT:s arbete. Föreningen arbetar också med att utveckla det förebyggande ungdomsarbetet.


Övriga medlemsorganisationer


VISIR, VI Som Inte Röker, är ett riksförbund som arbetar för ett rökfritt samhälle. Målsättningarna är att alla barn ska få växa upp i en rökfri miljö, att alla ska kunna arbeta, äta, bo, resa och roa sig utan att besväras av tobaksrök och att alla som vill ha hjälp att sluta röka ska få det. VISIR kräver en aktivare tobakspolitik på en rad områden och vill ha en nollvision för rökningen i Sverige. Artikel 8 om skydd mot passiv rökning och artikel 14 om stöd för tobaksavvänjning är särskilt viktiga för VISIR. 


Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation och forskningsfinansiär som arbetar mot cancer. Rökning är en av de främsta riskfaktorerna för många cancersjukdomar och tobaksprevention är en självklar del av Cancerfondens arbete. De tobakspolitiska krav som Cancerfonden driver är att Sverige ska införa exponeringsförbud för tobaksprodukter, neutrala tobaksförpackningar, 18-årsgräns för bruk av tobaksprodukter, höjd tobaksskatt och en nollvision för rökningen. Konventionens artikel 13 om marknadsföring av tobak, artikel 16 om minderåriga och artikel 6 om pris- och skatteåtgärder stöder dessa krav. 


A Non Smoking Generation vill begränsa tobakens plats i samhället i syfte att skydda barn och ungdomar från tobaksbruk. NSG arbetar med flera av Tobakskonventionens artiklar. Artikel 4.2 som talar om hur man kan använda uppgifter om tobaksproduktion och –handel i det tobaksförebyggande arbetet är en. Artikel 7 om olika åtgärder för att minska efterfrågan på tobak är en annan. A Non smoking Generation fokuserar också på artikel 12 om utbildning och information och artikel 13 om att begränsa marknadsföringen av tobak så långt det går. 


 

Riksförbundet Kontraktsmetoden (tidigare Smart) arbetar drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med ungdomar med målet att förhindra eller uppskjuta användning av tobak, alkohol och andra droger. Ett flertal konventionsartiklar är viktiga i detta arbete, bl.a. artikel 12 om utbildning och information om tobak och om tobaksindustrin. 

 


Astma- och allergiförbundet arbetar för ett samhälle som är tillgängligt för människor med allergi och annan överkänslighet. Rätten att slippa utsättas för andras tobaksrök är en viktig del av detta. Artikel 8 i Tobakskonventionen handlar om hur länderna ska skydda sina medborgare mot exponering för tobaksrök. 

 


Hjärt-Lungfonden är en ideell insamlingsorganisation och forskningsfinansiär som bekämpar hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Rökning är den viktigaste enskilda riskfaktorn bakom flertalet av dessa sjukdomar och att minska tobaksbruket är en viktig del av organisationens arbete. Tobakskonventionens artikel 8 om skydd mot passiv rökning och artikel 14 om avvänjningsstöd är två av många konventionsartiklar som är viktiga i arbetet. 


Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner, TPLR, är ett nationellt nätverk av samordnare av tobakspreventivt arbete i landsting och regioner. TPLR har en viktig roll som kunskapsförmedlare och stöd för landstingens och regionernas samordnare på tobaksområdet. TPLR utgår bl.a. från Tobakskonventionens artikel 14 om att främja tobaksavvänjning och adekvat behandling mot tobaksberoende.


Unga drogförebyggare är en organisation med unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsspridning och engagemang i föreningar. De vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter genom att inspirera unga till ett hälsosamt liv. Deras primära målgrupp är unga som tagit ställning mot droger genom lokala kontrakt på sin skola. De organiserar sina medlemmar i lokala drogförebyggande råd som verkar för en drogförebyggande miljö i sitt närområde. I Unga Drogförebyggare är unga aktörerna och förändringsskaparna. Artiklar i tobakskonventionen som är viktiga för Unga drogförebyggares arbete är bland andra artikel 12 – om utbildning, information och upplysning – och 13, om att begränsa marknadsföringen av tobak.


Hjärt_Lung Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Organisationen informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör medlemmarna. Att minska tobaksbruket är en sådan fråga eftersom hjärt- och lungsjukdomar är starkt kopplade till tobaksanvändning. Tobakskonventionens artikel 14 om avvänjningsstöd och artikel 13 om förbud mot marknadsföring av tobak är några av de artiklar som utgör en grund för förbundets arbete mot tobak.


Logotyp-NMC_150Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer. Huvudfrågorna är cancerprevention, rättvis cancervård och patienträttigheter. Ett viktigt krav är att ökade resurser ska satsas på cancerförebyggande åtgärder. Att arbeta för minskat tobaksbruk är en viktig del av detta eftersom rökning bidrar till en lång rad cancersjukdomar. (Även för personer som har drabbats av cancer är vinsterna med att sluta röka stora. Förutom att man förbättrar sin hälsa och motståndskraft, så fungerar många cancerbehandlingar bättre på patienter som inte röker.) Några av Tobakskonventionens artiklar som är särskilt viktiga för Nätverket mot cancer är artikel 12 om utbildning och information och artikel 13 om att begränsa marknadsföringen av tobak så långt det går.


Lungcancerföreningen är till för alla som på något sätt drabbats av lungcancer; personer som själva är sjuka, anhöriga, sjukvårdspersonal och andra berörda grupper. Stödet arbetar bland annat med stöd, rådgivning och kunskapsspridning till medlemmar och med information och opinionsbildning om lungcancer till beslutsfattare och allmänhet. Rökning är den största enskilda riskfaktorn bakom lungcancer och arbete för minskat tobaksbruk är en självklar del av Stödets verksamhet. Några av Tobakskonventionens artiklar som har stor betydelse i detta sammanhang är artikel 12 om utbildning och information, artikel 13 om marknadsföring och artikel 16 om barn och ungdomar.