fbpx
In english
MENY

Tobak - hinder för hållbar utveckling

De globala målen – Agenda 2030

FN:s 193 medlemsländer har enats om 17 globala mål för långsiktigt hållbar utveckling. Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger och skapa en hållbar utveckling och goda livsvillkor för alla människor, och ska uppnås till år 2030.

Tobaksproduktionen och tobakskonsumtionen i världen utgör ett hinder för att lyckas uppnå målen. Här berättar vi om kopplingen mellan tobak och respektive mål.

Mål 1. Utrota all form av fattigdom överallt

Tobaksbruket är störst bland fattiga. De pengar som spenderas på tobak skulle i stället behövas till grundläggande behov som mat, utbildning, och hälsovård. I vissa länder i Afrika använder de fattigaste hushållen 15 procent av sin disponibla inkomst till tobak.

Även i Sverige bidrar tobaksberoende till att människor som lever på knappa marginaler får det ännu sämre ställt. Tobaksbruket är högst i de grupper i vårt land som har de lägsta inkomsterna. År 2016 rökte exempelvis 17 procent av personer med enbart grundskola dagligen medan 10 procent av dem med eftergymnasial utbildning rökte (dagligen eller ibland).

Överbelastade hälso- och sjukvårdssystem i alla länder vårdar redan ett oräkneligt antal människor som insjuknat i cancer, stroke, emfysem och en mängd andra icke smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases, NCD:s) som orsakats av tobak. De sjukdomar som orsakas av tobaksbruket medför höga kostnader för produktionsbortfall för samhällsekonomin, på grund av sjukdomar och dödsfall bland människor i arbetsför ålder.

Mål 2. Utrota hunger, säkerställa tillgången till mat och förespråka ett hållbart jordbruk

Tobaksodling tar i anspråk omkring 3,8 miljoner hektar jordbruksmark. Omkring 90 procent av världens kommersiella råtobak odlas i syd, ofta i länder där undernäring och barnarbete är stora problem. Många andra grödor, kombinationer av grödor, odlingssystem och försörjningsstrategier ger bättre möjligheter för jordbrukarna.

Det är viktigt att tobaksanvändare i Sverige och andra länder i den rika delen av världen blir medvetna om konsekvenserna av tobaksodling för människor i producentländerna. Genom vårt utvecklingsbistånd har vi också möjlighet att bidra till uppfyllande av mål 2.

Mål 3. Garantera ett hälsosamt liv och välmående för alla åldrar

Tobaken är en av de främsta faktorerna bakom epidemin av icke smittsamma sjukdomar och den främsta orsaken till sjukdomar och dödsfall i världen, med över 7 miljoner döda varje år. Exponering för miljötobaksrök, passiv rökning, svarar för åtminstone 600 000 dödsfall varje år bland icke-rökare; nästan hälften av dessa dödsfall inträffar bland kvinnor och mer än en fjärdedel bland barn under fem års ålder.

I Sverige orsakar rökning omkring 12 000 dödsfall per år. Under hållbarhetsmål 3, om hälsa för alla, lyfter parterna i FN-dokumentet fram att länderna måste arbeta för att förverkliga den internationella tobakskonventionen. Världshälsoorganisationens ramkonvention för tobakskontroll (WHO Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) – är världens första internationella fördrag för att förbättra folkhälsan. Konventionen stimulerar länder världen över att genomföra insatser på vetenskaplig grund för att minska tobaksbruket och förbättra hälsoläget.

Att förstärka genomförandet av tobakskonventionen som en del i arbetet för en hållbar mänsklig utveckling, kommer att ge snabba och märkbara framgångar i form av räddade liv och minskade hälsovårdskostnader.

Mål 4. Garantera utbildning av god kvalitet för alla och främja livslångt lärande för alla

Tobaksproduktionen är en av de sektorer som har de största problemen med barnarbete. Fattiga tobaksodlande familjer ser ingen annan utväg än att låta barnen arbeta på fälten i stället för att gå i skolan.

Barnarbetare inom tobaksbranschen går regelmässigt miste om möjligheter till utbildning.

Mål 5. Uppnå jämställdhet och att alla kvinnor och flickor har större självbestämmanderätt

Kvinnor utgör omkring 20 procent av världens rökare och utsätts hänsynslöst som måltavla för tobaksbolagens strävan att öka rökdebuterna.

Mål 6. Garantera säker tillgång till rent vatten och sanitet för alla

Tobaksodling i låg- och mellaninkomstländer orsakar skador på miljön, vilket bland annat innebär att vattendrag förorenas.

Mål 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig och hållbar energi för alla

Att minska kostnader som orsakas av tobaksepidemin kan frigöra resurser som kan investeras i bland annat utveckling av en infrastruktur för förnyelsebar energi.

Mål 8. Främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt med produktiv sysselsättning och anständiga jobb för alla

Världens tobaksproduktion domineras av några få transnationella bolag, vilkas vinster till stor del går till några få länder i nord. Tobakshandeln försämrar låg- och medelinkomstländernas handelsbalans, förstör mänskligt kapital och styr resurser till en produkt som tömmer regeringars och hushålls finanser på betydande resurser.

Mål 9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

Liksom när det gäller flera andra av målen, hindrar tobaken måluppfyllelse genom att i onödan ta enorma mänskliga och ekonomiska resurser i anspråk. Genom att frigöra dessa resurser ökar ländernas möjlighet att satsa på hållbar infrastruktur och industrialisering.

Mål 10. Öka jämlikhet inom och mellan länder. År 2030, beräknas tobaksbruket döda fler än 8 miljoner människor per år; mer än 80 procent av dessa dödsfall sker i låg- och medelinkomstländer

Att minska bruket av och exponeringen för tobak är därmed en nyckelfaktor för att minska ojämlikheter i ekonomi och hälsa.

Även i Sverige bidrar, som tidigare nämnts, skillnader i tobaksvanor starkt till de stora sociala hälsoklyftor som finns.

Mål 11. Göra städer och mänskliga bosättningar säkra, motståndskraftiga och hållbara

Tobaksrök är en betydande källa till luftförorening inomhus. Passiv rökning skadar hälsan på samma sätt som egen rökning, Att göra arbetsplatser och allmänna platser rökfria räddar liv.

Mål 12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Tobaksodling, så som den bedrivs idag i låg- och medelinkomstländer, gör att många odlare blir skuldsatta till följd av kontrakt med transnationella tobaksuppköpare. Tobaksbolaget erbjuder vanligtvis stimulansbidrag och lån till odlarna för att börja odla tobak, ofta med förespegling av orealistiskt optimistiska prognoser gällande priser och avkastning.

Tobaksproduktionen leder även till långtgående miljöförstöring.

Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

I låg- och medelinkomstländer orsakar tobaksodlingen skogsskövling. Omkring 600 miljoner träd avverkas varje år för att ge mark för tobaksodling, användas som bränsle under efterbehandlingen av tobaken eller som byggnadsmaterial för torkningslador. Skogsskövlingen har allvarliga konsekvenser för klimatet.

Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt

Cigarettfilter tillverkas av cellulosaacetat, ett slags plast som det kan ta upp till 12 år att bryta ned. I det internationella projektet för rena stränder (International Coastal Clean-up) fann man år 2013 i 92 länder att cigarettfimpar utgjorde 15 procent av allt insamlat skräp, den enskilt största kategorin av avfall.

Mål 15. Skydda, återställa och främja hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa markförstörelse och hejda förlusten av biologisk mångfald

Tobaksodling i låg- och medelinkomstländer orsakar allvarlig förstörelse av land och jord, och en rad andra störningar i ekosystemet.

Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer

Tobaksindustrin missbrukar nationella och internationella legala system för att förhindra eller fördröja åtgärder för minskat tobaksbruk, ofta genom att starta rättsprocesser utan legal grund i syfte att avskräcka stater från att införa regleringar, och för att behålla sin marknad.

Mål 17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling och förnya det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Världshälsoorganisationen (WHO), Världsbanken, FN:s utvecklingsprogram UNDP och andra FN-organ, liksom andra globala och regionala organisationer har understrukit vikten av att prioritera åtgärder för minskat tobaksbruk i det globala utvecklingsarbetet. Länder måste vara lika målmedvetna i kampen mot tobaksepidemin som tobaksindustrin är när det gäller att främja den. Men nationella program för minskat tobaksbruk och mot icke smittsamma sjukdomar lider i många länder av otillräcklig bemanning och allvarlig brist på resurser.

LÄNKAR

 

Tobaken hindrar hållbar utveckling – faktablad

Tobacco – a threat to development, WHO

www.globalamalen.se

Regeringens information om det svenska arbetet med de 17 hållbarhetsmålen och Agenda 2030

Material (”tool kit”) från Framework Convention Alliance om att arbeta med FN:s mål för hållbar Utveckling i det nationella tobaksförebyggande arbetet

WHO:s globala handlingsplan mot icke smittsamma sjukdomar, Non Communicable Diseases, NCD

www.unfairtobacco.org

 • 2019-03-13

  Ja till ändringar i tobakslagen

  Den 13 mars sa riksdagen  ja till regeringens förslag om komplettering av tobakslagen. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2019. Enligt EU:s tobaksproduktdirektiv ska styckförpackningar med tobaksvaror märkas med en unik identitetsmärkning och transporten av tobaksvarorna ska registreras för att kunna spåras i hela unionen. Eftersom bestämmelserna har kompletterats med fler detaljer om spårbarhet föreslår regeringen att den svenska lagen…

  Tobak - hinder för hållbar utveckling Nyheter
 • 2018-05-14

  Fimpar, snus och cigarettpaket vanligaste skräpet i tätorterna

  Det varma och soliga vädret har sina baksidor, rapporterar medier runt om i landet just nu. Artiklar och upprörda insändare skildrar nedskräpningen, som ökar när solen gör att vi är utomhus mer i naturen och i parkerna. Och tobaksskräp är fortfarande en av de allra vanligaste skräptyperna, både på stränderna och i städerna. I Stiftelsen Håll Sverige Rents Skräprapport 2018…

  Tobak - hinder för hållbar utveckling Nyheter
 • 2018-02-28

  Uppdaterat faktablad om tobak och hållbar utveckling

  Tobaksbruket och tobaksproduktionen i världen är gigantiska hinder för hållbar utveckling. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja har nu reviderat faktabladet om hur tobak motverkar en hållbar global utveckling. I faktabladet går vi igenom FN:s samtliga 17 hållbarhetsmål och beskriver tobakens påverkan på varje målområde. Läs och ladda ned det reviderade faktabladet.    

  Tobak - hinder för hållbar utveckling Fakta
 • 2018-02-01

  ”Myt att hållbarhet försämrar avkastningen”

  – Den seglivade myten om att krav på hållbarhet för investeringar går ut över avkastningen är på väg att dö ut. Det hävdade Jan Erik Saugestad, vd, Storebrand kapitalförvaltning, i en paneldiskussion vid konferensen Hållbara finanser. Konferensen arrangerades på torsdagen av Aktuell Hållbarhet i samarbete med Dagens Industri och Fond & Bank. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja var en av utställarna.…

  Tobak - hinder för hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-12-13

  Lågutbildade kvinnors livslängd halkar efter på grund av rökning

  Livslängden har ökat stadigt för de flesta grupper i Sverige under de senaste årtiondena. Ett undantag är de kvinnor vars högsta utbildning är grundskola. Det beror framför allt på rökning, visar  en avhandling i sociologi. – För kvinnor i Sverige som bara har grundskoleutbildning har livslängden i princip legat still under 20-30 år, men för andra sociala grupper har den…

  Tobak - hinder för hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-11-29

  Storbank i Europa bojkottar tobakssektorn

  Den stora europeiska banken BNP Paribas har beslutat att avsluta allt samröre med företag som tjänar pengar på tobak. Banken kommer inte att investera i sådana företag, ge dem lån eller vara rådgivare åt dem. Det meddelar banken i ett pressmeddelande.  Bankens beslut gäller inte bara tillverkare av tobaksprodukter utan alla företag som får sin huvudsakliga vinst från produktion av…

  Tobak - hinder för hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-10-12

  De första Svanenmärkta fonderna är här

  Den svenska finansmarknaden har fått sina tolv första Svanenmärkta fonder. Svanenmärket garanterar bland annat att fonderna avstår från att placera i tobaksbolag, vapenindustrin och företag som utvinner energi ur fossila bränslen. Det är Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för Svanenmärket och som nu meddelar att de första Svanenmärkta fonderna har utsetts. Åtta av tio svenska sparare efterfrågar hållbarhetsmärkta fonder, enligt…

  Tobak - hinder för hållbar utveckling Nyheter