In english
MENY

Tobak – ett hot mot hållbar utveckling

Tobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till hållbar utveckling. Världshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar detta hot i 2017 års 31 maj-kampanj; Tobacco – a threat to development.

Även FN:s globala mål för hållbar utveckling lyfter fram att arbete mot tobakstillverkning och -konsumtion är nödvändigt för att nå målen. Det gäller alla mål, men syns tydligast när det gäller mål 3, ”God hälsa och välbefinnande”.

globala-malen-karta-med-ikoner

 

LÄNKAR

Tobacco – a threat to development, WHO

www.globalamalen.se

Regeringens information om det svenska arbetet med de 17 hållbarhetsmålen och Agenda 2030

Tobaksfaktas material om hur tobak hindrar hållbar utveckling

Material (”tool kit”) från Framework Convention Alliance om att arbeta med FN:s mål för hållbar Utveckling i det nationella tobaksförebyggande arbetet

WHO:s globala handlingsplan mot icke smittsamma sjukdomar, Non Communicable Diseases, NCD

Den internationella tobakskonventionen (på engelska)

Fakta om tobak, tobaksförebyggande arbete och FN:s globala utvecklingsmål

 • Cirka 6 miljoner människor i världen dör av tobaksbruk varje år, en siffra som förväntas öka till mer än 8 miljoner per år 2030 utan intensifierade åtgärder. Tobaksbruk ger lidande, sjukdom och död, utarmar familjer och nationella ekonomier.
 • Tobaksbruk kostar de nationella ekonomierna enormt genom ökade sjukvårdskostnader och minskad produktivitet. Det förvärrar ojämlikhet i hälsa och förvärrar fattigdom, eftersom tobaksberoende får de fattigaste människorna att lägga mindre pengar på väsentligheter som mat, utbildning och hälsovård. Cirka 80% av förtida dödsfall på grund av tobak inträffar i låg- eller medelinkomstländer.
 • Tobaksodling kräver stora mängder bekämpningsmedel och gödningsmedel, som kan vara giftiga och förorenar vattentäkter. Varje år använder tobaksodlingen 4,3 miljoner hektar mark, vilket resulterar i global skogsskövling. Tobakstillverkning producerar också mer än 2 miljoner ton fast avfall.

Mål för World No Tobacco Day-kampanjen 2017, enligt WHO

 • Öka medvetandet om kopplingen mellan användning av tobaksprodukter, tobaksförebyggande insatser och hållbar utveckling.
 • Uppmuntra länder att inkludera tobaksförebyggande insatser i sitt nationella arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
 • Stödja medlemsstaterna och det civila samhället för att bekämpa tobaksindustrins inblandning i hälsopolitiska processer.
 • Visa hur människor kan bidra till en hållbar utveckling i världen genom att inte börja använda tobak eller genom att sluta med tobaksanvändning.
 • 2017-02-01

  Rökning orsakar 6% av världens vårdkostnader

  Rökning slukar nästan 6% av de globala sjukvårdskostnaderna. Om även förlorad arbetsförmåga räknas in, motsvarar rökningens kostnader 1,8 % av världens bruttonationalprodukt. Detta visar en ny studie, den första i sitt slag, som nu publiceras av tidskriften Tobacco Control. Det finns flera tidigare försök att beräkna rökningens samlade kostnader i ett internationellt perspektiv. Men detta är första gången som lika stort fokus har…

  Tobak – ett hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-01-12

  2017 viktigt år i NCD-arbetet

  Det här året kommer att vara ett viktigt år i det nationella och internationella arbetet mot icke smittsamma sjukdomar, Noncommunicable Diseases, NCDs. Det är i år som regeringar och organisationer världen runt kommer att förbereda sig för 2018 års högnivåmöte om det globala NCD-arbetet. Noncommunicable Diseases , icke smittsamma sjukdomar, svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen. Det handlar främst…

  Tobak – ett hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2016-08-30

  Swedwatch efterlyser öppnare information från Swedish Match om barnarbete i tobaksodlingen

  Offentliggör information om leverantörskedjor (uppge leverantörer och odlingsområden i olika länder)! Gör heltäckande riskanalyser när det gäller faran för kränkning av mänskliga rättigheter i odlingen av den råtobak ni använder i er produktion! Dialog med berörda människor måste ingå. Offentliggör resultaten av dessa dialoger och riskanalyser så att utomstående kan granska dem! Det är tre av rekommendationerna till Swedish Match…

  Tobak – ett hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2015-12-10

  Studie visar aggressiv marknadsföring av tobak till unga i 16 länder

  Människor i fattiga länder exponeras för en betydligt mer intensiv och aggressiv marknadsföring av tobak än människor i rika länder. Det visar en studie som Världshälsoorganisationen, WHO, publicerat och som engagerat svenska forskare. På uppdrag av WHO har forskare i 16 länder kartlagt hur marknadsföringen av tobak utvecklat sig sedan 2005, då WHO:s medlemsländer enades om striktare regler för tobaksmarknadsföring…

  Tobak – ett hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2014-05-19

  Larmrapport om barnarbete på tobaksodlingar i USA

  Det är inte bara i fattiga länder i Afrika, Asien och Sydamerika som barn tvingas arbeta på tobaksfälten och far illa av det. Organisationen Human Rights Watch publicerar en rapport om arbetsförhållandena för barnarbetare inom tobaksodlingen i fyra delstater i USA. Human Rights Watch har dokumenterat förhållandena för barn på tobaksfarmer i Kentucky, North Carolina, Tennessee och Virginia. 141 barn…

  Tobak – ett hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2013-09-10

  Kampanj belyser barnarbete i tobaksproduktionen

  A Non Smoking Generation har startat kampanjen Tobaksbarn om tobaksproduktionens förgörande effekter på barns och vuxnas hälsa och på miljön i de tobaksodlande länderna. Kampanjen riktar sig till gymnasieungdomar och handlar om hur de själva kan påverka. Den ställer frågor som ”Tobaksbolagen gör världens fattiga fattigare. Vad kan du göra åt det?”. Projektet Tobaksbarn finansieras av Sida. Det består av…

  Tobak – ett hot mot hållbar utveckling Nyheter