fbpx
In english
MENY
Nyheter

Tobaksfakta stöder lagförslag men efterlyser även neutrala paket

2016-06-28

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – ger sitt starka stöd till flertalet av förslaget i Tobaksdirektivsutredningens slutbetänkande och i dess särskilda PM om en ny lag om e-cigaretter. Utredningens förslag är, skriver Tobaksfakta i ett remissyttrande, ”synnerligen angelägna” eftersom fortfarande 12 000 människor om året dör av tobak i Sverige och 100 000 insjuknar i tobaksrelaterade sjukdomar. ”I synnerhet måste nya insatser göras för att stärka barns rätt till en tobaksfri uppväxt”, skriver Tobaksfakta och tillstyrker utredarens förslag om

  • tillståndsplikt för tobaksförsäljning,
  • exponeringsförbud – som enligt Tobaksfakta också bör omfatta e-cigaretter och rökutensilier,
  • tobaksproduktdirektivets bestämmelser om spårbarhet och märkning,
  • WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror,
  • ett utvidgat rökförbud,
  • reglering av e-cigaretter – som enligt Tobaksfakta också bör omfatta exponeringsförbud, regler om neutrala paket, tillståndsplikt för försäljning, förbud mot försäljning och gratisutdelning av extratillbehör samt förbud mot karakteristiska smaker,
  • reglering av snus – som Tobaksfakta anser också bör omfatta förbud för lockande smaktillsatser, och
  •  ett tydliggörande av tillsynsansvaret enligt tobakslagen.

Kritik mot att förslag om neutrala paket saknas

På en punkt är dock Tobaksfakta mycket kritisk mot Tobaksdirektivsutredningens slutbetänkande. Det gäller utredningens val att inte lägga något konkret förslag om neutrala tobaksförpackningar, trots att utredningen konstaterar att en sådan reform sannolikt skulle minska tobakskonsumtionen i Sverige. Cigarettpaket och andra tobaksförpackningar är en viktig del av tobaksbolagens marknadsföring och allt fler länder väljer nu att stoppa denna förpackningsreklam genom att införa lagar om standardiserade, reklamfria (”neutrala”) tobaksförpackningar. Tobaksdirektivsutredningen skriver i sin juridiska analys att en sådan lag vore möjlig även i Sverige enligt de internationella konventioner och de flesta nationella lagar. Undantaget är enligt utredningens mening tryckfrihetsförordningen, som utredarna anser behöver ändras för att vi ska kunna införa neutrala paket. ”Vi finner denna slutsats märklig”, skriver Tobaksfakta i yttrandet. 

Det märkliga ligger, framhåller Tobaksfakta, att utredarna själva konstaterar att den kommersiella marknadsföring som idag finns på paketen ligger utanför tryckfrihetsförordningens skydd. Tobaksfakta menar att utredningen tycks grunda in slutsats på ett hypotetiskt resonemang om att tobaksbolagen i framtiden eventuellt skulle kunna vilja använda paketen för opinionsbildning, och att denna i så fall skulle skyddas av tryckfrihetsförordningen. I stället för ett sådant hypotetiskt resonemang borde utredningen, enligt Tobaksfaktas uppfattning, ha lagt fram ett konkret förslag om neutrala paket.

Artikel 5.3 måste implementeras

Ytterligare en brist som Tobaksfakta påpekar i sitt yttrande är att det i Sverige fortfarande saknas officiellt antagna riktlinjer för genomförande av tobakskonventionens artikel 5.3, om att skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrins inflytande. Tobaksfakta anser att behovet av sådana riktlinjer aktualiseras av bland annat att utredningen under sitt arbete har träffat fler representanter för tobaksindustrin än för folkhälsoarbetet. Dessutom kan tobaksindustrin nu förväntas göra sitt yttersta för att stoppa många av utredningsförslagen om skärpta tobakslagar. Då är det viktigt att vara medveten om det som står i WHO:s riktlinjer för 5.3: 

”det råder en grundläggande och oöverstiglig konflikt mellan å ena sidan tobaksindustrins och å andra sidan folkhälsans intressen”. 

Ladda ned och läs hela vårt remissyttrande här.

 

Ett svar på Tobaksfakta stöder lagförslag men efterlyser även neutrala paket

  1. […] Tobaksfaktas eget remissyttrande […]